CKVISION镜头 - 创科视觉官网
CKVISION镜头
创科视觉推出的CK VISION AVS-M 和AVS-H 两个系列的广角镜头从6MM 到50MM的焦距供客户选择。7大系列的远心镜头更是满足了客户多种高精度及广泛应用的选择。
镜头的选择对于系统成像以及检测的效果同样重要,镜头的选择需要确定焦距、工作距离与相机靶面大小的兼容,光圈和连接接口等,创科视觉推出的CK VISION AVS-M 和AVS-H 两个系列的广角镜头从6MM 到50MM的焦距供客户选择。7大系列的远心镜头更是满足了客户多种高精度及广泛应用的选择。

广角镜头 AVS-M系列的镜头可对应3。3UM 像元,革命性高对比度CCTV镜头,焦距6MM-50MM、芯片尺寸对应1/1。8“, 2/3” ,供7款镜头可供选择,光圈FNO1。8 耐震设计。创科AVS-H系列高分辨率、低畸变、高均匀性、宽光谱。高标准的设计和稳定的品质。采用高标准光学性能技术,实现了产品的高品质光学性能。

远心镜头一直是创科的主打产品,经过长期的积累已经形成完整的产品体系,以满足客户对不同视场,不同精度的需求,针对市场对大视场高精度的需求,创科视觉所生产的远心镜头经过不断升级和改良,测量精度有本质的提高,使得测量精度达到微米量级。
关于我们的测试过程
CK的测试过程包括以下阶段:
1、与CK的销售工程师确定你的目标
因为每个视觉项目都代表一组独特的挑战。我们的目标是了解项目成功的关键因素。CK的销售工程师与您合作,了解您的测试目标是什么,以及哪些功能最能满足目标。
2、提出测试解决方案
一旦明确了测试目标,我们就提出了一个专门满足这些目标的解决方案。典型的提案概述了项目任务、可交付成果、进度和成本。我们使用您的测试需求和规范来设计满足您的目标的解决方案。
3、完善提案
如有必要,我们对提案进行改进,以便就满足所有指定测试标准、时间表和预算的最终计划达成共识。
4、执行计划
我们执行测试计划,使用我们行之有效的测试方法和行业最佳实践,按时、按预算完成所有测试任务。
在测试项目期间,将项目状态与缺陷报告和测试摘要进行通信。缺陷报告可在我们的销售工程师实时获取。
我们在项目执行期间以及测试项目的所有其他阶段提供个性化的关注。
5、项目完成和下一测试周期计划
在测试项目完成时,客户收到项目的最终可交付成果。这可能是最终的报告、测试自动化脚本或其他测试文档。
此外,大多数项目还会收到一份详细的状态报告,其中概述了测试项目的进度。这对于功能测试项目特别有用,在功能测试项目中,可以提供关于特定问题区域的有用摘要信息和进一步测试的建议。
然后,我们与客户一起确定是否需要另一个测试周期,如果需要,还需要多少进一步的测试。

* 为了能够及时处理信息并将结果反馈给您,建议通过邮件方式与我们联系:点击发送邮件

* 为了能够及时处理信息并将结果反馈给您,建议通过邮件方式与我们联系:点击发送邮件

FA镜头CK-AVS-M 系列选型参数表
型号 焦距 FNO 视角 至近WD TV失真 芯片 重量
CK-AVS-M5026-2/3 50mm F2.6~∞ 8.1X9.6度 400mm 0.01% 2/3" 54g
CK-AVS-M3518-2/3 35mm F1.8~∞ 11.7X13.8度 250mm -0.12% 2/3" 48g
CK-AVS-M2518-1/1.8 25mm F1.8~∞ 12.1X15.9度 250mm -0.15% 1/1.8" 60g
CK-AVS-M1618-1/1.8 16mm F1.8~∞ 18.8X24.6度 100mm -0.14% 1/1.8"
58g
CK-AVS-M1218-1/1.8 12mm F1.8~∞ 25X32.6度 100mm -0.19% 1/1.8" 60g
CK-AVS-M0818-1/1.8 8mm F1.8~∞ 37.2X48.2度 100mm
-1.19%
1/1.8" 64g
CK-AVS-M0620-1/1.8 6mm F2~∞ 48.4X61.9度
100mm
-1.42% 1/1.8" 62g

FA镜头CK-AVS-H 系列选型参数表
型号 焦距 FNO 视角 至近 WD TV 失真 芯片 重量
CK-AVS-H0814-2/3
8mm F1.4~16
47.9X55.4
100 mm 0.10% 2/3" 124g
CK-AVS-H1214-2/3 12mm F1.4~16 33.4X39.1度 100mm 0.04% 2/3" 112g
CK-AVS-H1614-2/3 16mm F1.4~16 24.5X28.9度 100mm -0.18% 2/3" 124g
CK-AVS-H2514-2/3 25mm F1.4~16 16.2X19.1度 150mm -0.06% 2/3" 60g
CK-AVS-H3514-2/3 35mm F1.4~16 11.6X13.7度 200mm -0.13% 2/3" 142g
CK-AVS-H5014-2/3 50mm F1.4~16 8.1X9.6度 300mm 0.02% 2/3" 165g
CK-AVS-H5026-2/3 50mm F2.6~Close F2.6~Close 500mm 0.01% 2/3" 54g

超百万一英寸远心镜头系列选型参数表
型号 照明类型 光学放大倍率 工作距离 远心度 光学畸变 景深 光圈 MTF>0.3(LP/MM) 镜头接口 工业相机芯片尺寸对应的 FOV (MMXMM)
2/3 英寸 (8.8X6.6)
工业相机芯片尺寸对应的 FOV ( MMXMM)
1 英寸 (12.8X9.6)
CK-X-5CDV10.275X200-1C 非同轴 0.275X  200 0.03 0.04 11 F8 >125 C 或 F 32X24 46.5X36.9
CK-X-5CDV10.4X110-1C 非同轴 0.4X 110 0.1 0.8 5.2 F8 >120 C 或 F 22X16.5 32X24
CK-X-5CDV10.5X65-1C 非同轴 0.5X 65 0.07 0.07 2.54 F6 >165 C 或 F 17.6X13.2 25.6X19.2
CK-X-5CDV11X65D-1C 同轴 0.5X 65 0.07 0.07 2.52 F6 >165 C 或 F 17.6X13.2 25.6X19.2
CK-X-5CDV11X65-1C 非同轴 1X 65 0.1 0.1 0.75 F7 >140 C 或 F 8.8X6.6 12.8X9.6
CK-X-5CDV10.5X65D-1C 同轴 1X 65 0.1 0.1 0.75 F7 >140 C 或 F 8.8X6.6 12.8X9.6

超百万三分之二英寸远心镜头系列选型参数表
型号 照明类型
光学
放大
倍率
工作距
远心度 光学畸变 景深 光圈
MTF
>0.3
(LP
/MM)
镜头接口
工业相机
芯片尺寸
对应的 FOV
(MMX
MM)
1/3 英寸(4.8X3.6)
工业相机芯片尺寸对应的 FOV
(MMXM
M)
1/2 英寸
(6.4X4.8)
工业相机
芯片尺寸
对应的 FOV
(MMXMM)
1/1.8 英寸
(7.13X
5.37)
工业相机
芯片尺寸
对应的
FOV
(MMXM
M)
2/3 英寸
(8.8X6.6)
CK-X-5CDV
10.1X250
非同轴 0.1X 250 0.035 0.05 85 F8 >130 C 接口 48X36 64X48 71.3X53.7 88X66
CK-X-5CDV
10.12X250
非同轴 0.12X 250 0.035 0.04 58 F8 >130 C 接口 40X30 53.3X40 59.4X44.7 73.3X
55
CK-X5CDV
10.145X178
非同轴 0.145
X
178 0.1 0.06 33.5 F6 >150 C 接口 33.1X
24.8
44.1X33.1 NA NA
CK-X-5CDV
10.14X178
非同轴 0.14X 178 0.03 0.06 43.2 F8 >125 C 接口 34.2X
25.7
45.7X34.2 50.9X38.3 62.8X
47.1
CK-X-5CDV
10.16X200
非同轴 0.16X 200 0.1 0.056 22 F6 >175 C 接口 30X22.5 40X30 NA NA
CK-X-5CDV
10.16X178
非同轴 0.16X 178 0.029 0.06 33 F8 >115 C 接口 30X22.5 40X30 44.5X33.5 55X41.2
CK-X-5CDV
10.18X178
非同轴 1X 178 0.03 0.055 26 F8 >105 C 接口 26.6X20 35.5X26.6 39.6X29.8 48.8X
36.6
CK-X-5CDV
10.2X150
非同轴 0.18X 150 0.2 0.03 21 F8 >130 C 接口 24X18 32X24 35.6X26.8 44X33
CK-X-5CDV
10.2X178D
同轴 0.2X 178 0.1 0.045 15.5 F6 >150 C 接口 24X18 32X24 35.6X26.8 44X33
CK-X-5CDV
10.2X178
非同轴 0.2X 178 0.1 0.035 15.5 F6 >178 C 接口 24X18 32X24 35.6X26.8 44X33
CK-X-5CDV
10.22X150
非同轴 0.22X 150 0.03 0.03 17.4 F8 >130 C 接口 21.8X
16.3
29.1X21.8 32.4X24.4 40X30
CK-X-5CDV
10.22X200
非同轴 0.22X 200 0.19 0.05 12.4 F6 >150 C 接口 21.8X
16.3
29X21.8 32.4X24.4 40X30
CK-X-5CDV
10.24X150
非同轴 0.24X 150 0.03 0.03 14.6 F8 >130 C 接口 20X15 26.6X20 29.7X22.3 36.6X
27.5
CK-X-5CDV
10.3X178
非同轴 0.3X 178 0.1 0.03 9.5 F8 >120 C 接口 16X12 21.3X16 23.7X17.9 29.3X
22

高分辨率放大远心镜头系列选型参数表
型号 照明类型 光学放大倍率 工作距离 远心度 光学畸变 景深 光学分辨率 镜头接口
工业相机
芯片尺寸
对应的FOV
( MMXMM)
1/3 英寸
(4.8X3.6)
工业相机
芯片尺寸
对应FOV
(MMXMM)
1/2 英寸
(6.4X4.8)
工业相机
芯片尺寸
对应FOV
(MMXMM)
(6.4X4.8)
2/3 英 寸
(8.8X6.6)
CK-X-CV10.8X65 非同轴 0.8X 65 0.08 0.09 1.7 8.25 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.3
CK-X-MV10.8X65D 同轴 0.8X 65 0.08 0.09 1.7 8.25 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.3
CK-X-CV11X65 非同轴 1X 65 0.08 0.04 1.2 7.3 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 8.8X6.6
CK-X-MV11X65D 同轴 1X 65 0.08 0.04 1.2 7.3 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 8.8X6.6
CK-X-CV10.8X110 非同轴 0.8X 110 0.1 0.01 1.7 8.25 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.3
CK-X-MV10.8X110D 同轴 0.8X 110 0.1 0.01 1.7 8.25 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.3
CK-X-CV11X110 非同轴 1X 110 0.065 0.03 1.2 7.3 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 8.8X6.6
CK-X-MV11X110D 同轴 1X 110 0.1 0.03 1.2 7.3 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 8.8X6.6
CK-X-CV11.5X110 非同轴 1.5X 110 0.1 0.07 0.55 5.24 C 接口 3.2X2.4 4.26X3.2 5.8X4.4
CK-X-MV11.5X110D 同轴 1.5X 110 0.1 0.07 0.55 5.24 C 接口 3.2X2.4 4.26X3.2 5.8X4.4
CK-X-CV12X110 非同轴 2X 110 0.1 0.11 0.36 4.46 C 接口 2.4X1.8 3.2X2.4 4.4X3.3
CK-X-MV12X110D 同轴 2X 110 0.1 0.1 0.34 4.46 C 接口 2.4X1.8 3.2X2.4 4.4X3.3

标准远心镜头系列选型参数
型号 照明类型 光学放大倍率 工作距离 远心度 光学畸变 景深 光学分辨率 镜头接口
工业相机
芯片尺寸
对应FOV (MMXMM)
1/3 英 寸
(4.8X3.6)
工业相机
芯片尺寸
对应FOV
(MMXMM)
1/2 英寸 (6.4X4.8)
工业相机
芯片尺寸
对应FOV
(MMXMM)
2/3 英寸 (8.8X6.6)
CK-X-V10.5X65 非同轴 0.5X 65 0.1 0.001 7 22 C 接口 9.6x7.2 12.8x9.6 17.6x13.2
CK-X-V10.5X65D 同轴 0.5X 65 0.1 0.01 7 22 C 接口 9.6x7.2 12.8x9.6 17.6x13.2
CK-X-V10.8X65 非同轴 0.8X 65 0.1 0.09 2.4 12.22 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.3
CK-X-V10.8X65D 同轴 0.8X 65 0.1 0.09 2.4 12.22 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.3
CK-X-V11X65 非同轴 1X 65 0.1 0.04 1.7 11 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 8.8X6.6
CK-X-V11X65D 同轴 1X 65 0.1 0.04 1.7 11 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 8.8X6.6
CK-X-V12X65 非同轴 2X 65 0.1 0.03 0.45 5.8 C 接口 2.2x1.65 3.2x2.4 NA
CK-X-V12X65D 同轴 2X 65 0.1 0.03 0.45 5.8 C 接口 2.2x1.65 3.2x2.4 NA
CK-X-V13X65 非同轴 3X 65 0.1 0.13 0.27 5.6 C 接口 1.6x1.2 2.13x1.6 NA
CK-X-V13X65D 同轴 3X 65 0.1 0.13 0.27 5.6 C 接口 1.6x1.2 2.13x1.6 NA
CK-X-V14X65 非同轴 4X 65 0.1 0.12 0.145 4.5 C 接口 1.2x0.9 1.6x1.2 NA
CK-X-V14X65D 同轴 4X 65 0.1 0.12 0.145 4.5 C 接口 1.2x0.9 1.6x1.2 NA
CK-X-V16X65 非同轴 6X 65 0.1 0.03 0.092 4.3 C 接口 0.8x0.6 1.07x0.8 NA
CK-X-V16X65D 同轴 6X 65 0.1 0.03 0.092 4.3 C 接口 0.8x0.6 1.07x0.8 NA
CK-X-V18X65 非同轴 8X 65 0.1 0.03 0.07 4.3 C 接口 0.6x0.45 0.8x0.6 NA
CK-X-V18X65D 同轴 8X 65 0.1 0.03 0.07 4.3 C 接口 0.6x0.45 0.8x0.6 NA
CK-X-V10.3X110 非同轴 0.3x 110 0.1 0.1 17 33 C 接口 16x12 21.3x16 NA
CK-X-V10.3X110D 同轴 0.3x 110 0.1 0.1 17 33 C 接口 16x12 21.3x16 NA
CK-X-V10.5X110 非同轴 0.5X 110 0.16 0.1 7 22 C 接口 9.6X7.2 12.8X9.6 NA
CK-X-V10.5X110D 同轴 0.5X 110 0.16 0.1 7 22 C 接口 9.6X7.2 12.8X9.6 NA
CK-X-V10.8X110 非同轴 0.8X 110 0.1 0.01 2.7 13.75 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.25
CK-X-V10.8X110D 同轴 0.8X 110 0.1 0.01 2.7 13.75 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.25
CK-X-V11X110 非同轴 1X 110 0.1 0.03 2.2 13.75 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 8.8X6.6
CK-X-V11X110D 同轴 1X 110 0.1 0.03 2.2 13.75 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 8.8X6.6
CK-X-V12X110
非同轴 2X 110 0.1 0.04 0.5 7.3 C 接口 2.4X1.8 3.2X2.4 NA
CK-X-V12X110D
同轴 2X 110 0.1 0.04 0.5 7.3 C 接口 2.4X1.8 3.2X2.4 NA
CK-X-V13X110
非同轴 3X 110 0.1 0.08 0.27 6 C 接口 1.6X1.2 2.13X1.6 NA
CK-X-V13X110D 同轴 3X 110 0.1 0.08 0.27 6 C 接口 1.6X1.2 2.13X1.6 NA
CK-X-V14X110
非同轴 4X 110 0.1 0.015 0.26 7.3 C 接口 1.2X0.9 1.6x1.2 NA
CK-X-V14X110D 同轴 4X 110 0.1 0.015 0.26 7.3 C 接口 1.2X0.9 1.6x1.2 NA

超长工作距远心镜头系列选型参数
型号 照明类型 光学放大倍率 工作距离 远心度 光学畸变 景深 光学分辨率 镜头接口
工业相机芯片尺寸对应的 FOV( MMXMM)
1/3 英寸
(4.8X3.6)
工业相机芯片尺寸对应的 FOV( MMXMM)
1/2 英 寸
(6.4X4.8)
工业相机芯片尺寸对应的 FOV( MMXMM)
2/3 英 寸
(8.8X6.6)
CK-X-V11X150D 同轴 1X 150 0.1 0.15 1.5 13.75 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 NA
CK-X-V11X150 非同轴 1X 150 0.1 0.15 1.5 13.75 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 NA
CK-X-V11X250 非同轴 1X 250 0.05 0.12 1.2 14.3 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 NA
CK-X-V11X250D 同轴 1X 250 0.05 0.12 1.2 14.3 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 NA
CK-X-V11X300 非同轴 1X 300 0.1 0.1 2.2 13.75 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 NA
CK-X-V11X300D 同轴 1X 300 0.1 0.1 2.2 13.75 C 接口 4.8X3.6 6.4X4.8 NA
CK-X-V11X420 非同轴 1X 420 0.1 0.2 2.6 18.3 C 接口 4.8X3.6 NA NA
CK-X-V11X420D 同轴 1X 420 0.1 0.2 2.6 18.3 C 接口 4.8X3.6 NA NA
CK-X-V12X150 非同轴 2X 150 0.56 0.11 0.78 13.2 C 接口 2.4X1.8 NA NA
CK-X-V12X150D 同轴 2X 150 0.56 0.11 0.78 13.2 C 接口 2.4X1.8 NA NA
CK-X-V12X200 非同轴 2X 200 0.42 0.055 0.98 13.75 C 接口 2.4X1.8 NA NA
CK-X-V12X200D 同轴 2X 200 0.42 0.055 0.98 13.75 C 接口 2.4X1.8 NA NA
CK-X-V12X300 非同轴 2X 300 0.1 0.16 0.8 11 C 接口 2.4X1.8 3.2X2.4 NA
CK-X-V12X300D 同轴 2X 300 0.1 0.16 0.8 11 C 接口 2.4X1.8 3.2X2.4 NA
CK-X-V10.5X200 非同轴 0.5X 200 0.16 0.3 7 25.4 C 接口 9.6X7.2 12.8X9.6 NA
CK-X-MV10.33X530 非同轴 0.33X 530 0.16 0.3 7 25.4 C 接口 9.6X7.2 12.8X9.6 NA
CK-X-MV10.36X530 非同轴 0.36X 530 0.2 0.15 13 30 C 接口 13.3X10 17.78X13.3 24.4X18.3
CK-X-MV10.42X530 非同轴 0.42X 530 0.2 0.1 9 25.4 C 接口 11.4X8.6 15.2X11.4 21X15.7
CK-X-MV10.48X530 非同轴 0.48X 530 0.2 0.04 7.5 22 C 接口 10X7.5 13.3X10 18.3X13.7
CK-X-MV10.6X530 非同轴 0.6X 530 0.2 0.15 4 17.6 C 接口 8X6 10.7X8 14.7X11
CK-X-MV10.7X530 非同轴 0.7X 530 0.2 0.09 3 15.1 C 接口 6.8X5.1 9.1X6.8 12.5X9.4
CK-X-MV10.8X530 非同轴 0.8X 530 0.15 0.15 2.3 13.2 C 接口 6X4.5 8X6 11X8.3 秒速赛车手机官网 荣鼎彩官网 秒速牛牛玩法 秒速牛牛官网 荣鼎彩开户 荣鼎彩是真的吗 秒速牛牛计划 秒速牛牛怎么玩 秒速牛牛官网 秒速赛车技巧